สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

-----------------------------

1.  ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

                   เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  ตั้งอยู่เลขที่  9  หมู่ที่  9  ถนนวารินชำราบ - ศรีสะเกษ  ตำบล

คำน้ำแซบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190  โทรศัพท์/โทรสาร   045-424161  ห่างจากอำเภอวารินชำราบประมาณ   4  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ  15  กิโลเมตร 

          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                        เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  มีพื้นที่ทั้งหมด  7,507  ไร่  หรือ 12.01  ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ราบ  6,857  ไร่  หรือ  10.97  ตารางกิโลเมตร

พื้นน้ำ     650 ไร่  หรือ  1.04  ตารางกิโลเมตร

                        มีแม่น้ำมูลไหลผ่านจากด้านทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  มีคลองคำนางรวย  (ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 3,7,10,6,8)  คลองคำแสนกวาง  (ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 4,9)  และคลองคำหาด  (ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 6)  พื้นที่จึงเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย และทำเกษตรกรรม 

                        มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลแจระแม  และตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี

            ทิศใต้               ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลแสนสุข  และตำบลโนนผึ้ง  อำเภอวารินชำราบ

            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลตำบลแสนสุข 

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลบุ่งหวาย  และตำบลหนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ

 

                   สภาพภูมิศาสตร์เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  และสภาพภูมิศาสตร์บางพื้นที่ติดแม่น้ำมูลเหมาะ

แก่การทำเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา  การเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  ประมง  

            ลักษณะภูมิประเทศ  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในบริเวณที่เรียกว่า  แอ่งโคราช สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย

ประมาณ  68  กิโลเมตร  (227  ฟุต)  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ทางรถไฟประมาณ  574  กิโลเมตร  ทางรถยนต์ประมาณ  670  กิโลเมตร   

            1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน     เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน    อุณหภูมิเฉลี่ย  32  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน       เดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน   อุณหภูมิเฉลี่ย 25  องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว   เดือนตุลาคม เดือนมกราคม        อุณหภูมิเฉลี่ย 24  องศาเซลเซียส

 

 

 

 

-2-

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1  เขตการปกครอง

                   เทศบาลตำบลคำน้ำแซบมีทั้งสิ้น   10  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านท่าข้องเหล็ก

หมู่ที่  2  บ้านโพธิ์มูล

หมู่ที่  3  บ้านคำนางรวย

หมู่ที่  4  บ้านเพียเภ้า

หมู่ที่  5  บ้านช่างหม้อ

หมู่ที่  6  บ้านนิมิตรใหม่พัฒนา

หมู่ที่  7  บ้านคำนางรวย

หมู่ที่  8  บ้านท่าข้องเหล็ก

หมู่ที่  9  บ้านท่าข้องเหล็ก

หมู่ที่  10 บ้านคำนางรวย

            2.2  การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  จำนวน  12  คน  แบ่งเป็น  2  เขตเลือกตั้ง

     -  เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  หมู่  1 , 2 , 4 , 9  (สมาชิกสภาเทศบาล  6  คน)

     -  เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย  หมู่  3 ,5 ,6 ,7 , 8 ,10  (สมาชิกสภาเทศบาล 6  คน)

                    -  องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำแซบ  ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552 

                   -  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  ปรับขนาดจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ตามมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2556  วันที่  31  มกราคม  2556  จึงประกาศปรับขนาดเมื่อวันที่  6  มีนาคม  2556

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ